Profesor Jiří Barták – kapacita v oblasti geotechniky

Geotechnika je podstatnou součástí stavebnictví. Specialisté v tomto oboru zajišťují návrh a realizaci základových konstrukcí nejrůznějších typů inženýrských a občanských staveb, výstavbu podzemních staveb komunikačních, vodohospodářských a komunálních i provádění zemních konstrukcí typu násypů, zářezů, ochranných hrází, odkališť apod. Činnost geotechniků vždy bezprostředně navazuje na činnost inženýrských geologů, kteří provedením podrobného průzkumu zemního a horninového prostředí zajišťují podklady a údaje nezbytně potřebné k následnému návrhu geotechnické konstrukce. Určitá nejistota v poznatcích o detailním složení a vlastnostech horninového prostředí vyžaduje rizikovou analýzu ve fázi projektování a podrobný monitoring geotechnických konstrukcí v průběhu výstavby. 

Naším speciálním hostem je profesor Jiří Barták, který se geotechnikou zabývá již od založení Katedry geotechniky na Fakultě stavební ČVUT v roce 1964. V roce 1961 absolvoval Fakultu inženýrského stavitelství na ČVUT (dnešní FSv) a v průběhu dalších desetiletí se stal uznávaným odborníkem v oboru geotechnika. Pan profesor v rozhovoru popisuje, k jakým změnám došlo v tomto oboru v průběhu času, s jakými geotechnickými zajímavostmi se během svého odborného působení setkal a kam je upřen jeho zájem v současnosti.

Sdílet