Úprava Podkrušnohorského přivaděče

Přivaděč vody je obecně zařízení, kterým se voda přivádí z místa jejího odběru do místa jejího použití, akumulace, úpravy apod. Za historicky první otevřené přivaděče můžeme považovat zavlažovací kanály a mlýnské náhony.

Přivaděč průmyslové vody a Podkrušnohorský přivaděč představují soustavu umělých vodních toků, které slouží pro zásobování průmyslu chomutovska vodou a zároveň poskytují protipovodňovou ochranu povrchovým hnědouhelným dolům v této oblasti.

Fakulta stavební ČVUT v Praze v letech 2013 a 2014 reagovala na zadání správce přivaděče — státního podniku Povodí Ohře — v oblasti doplnění bezpečnostních prvků v korytě toku pro případ pádu či vstupu osob do prostoru přivaděče. Na projektu se podíleli i doktorandi Katedry hydrotechniky.

Jak takové bezpečnostní úpravy vznikaly? Proč bylo zapotřebí vystavět dva velké modely ve
Vodohospodářském experimentálním centru? Jaké prvky ho dnes činí bezpečnějším? Na tyto i na další otázky v rozhovoru odpovídal Ing. Miroslav Brouček, Ph.D., z Katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT.

Sdílet